Den här hemsidan har begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar dig ett byta till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Leverans inom 2-3 vardagar. Fri frakt för ordrar över 995 kr.

Integritets policy

Giltig från och med 24/05 2018

Innehållsförteckning

 

. Introduktion

. Vad är personuppgifter och vad innebär behandlingen av personuppgifter?

. För vem gäller denna policy?

. För vilka områden gäller denna policy?

. Vad innebär det att vara en registeransvarig?

. Caroline Svedbom som registeransvarig

. Varför är vi tillåtna att behandla personuppgifter?

. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

. Hur länge lagrar vi generellt sett personuppgifter?

. Våra åtgärder för att skydda personuppgifter

. När delar vi personuppgifter?

. Dina rättigheter

. Kakor (cookies)

. Ändringar i denna policy

. Kontakt

 

1. Introduktion

Tack för att du valde oss och särskilt tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom denna sekretesspolicy. Vi vill börja med en kort sammanfattning som förklarar varför vi har skapat denna policy. Våra grundläggande mål är att

Ge dig en kort introduktion till personuppgifter och våra olika roller i detta sammanhang

Förklara varför vi hanterar vissa typer av personlig information

Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi faktiskt gör med denna information

Visa hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och din integritet

Vårt mål är att du, efter att ha läst denna policy, ska känna dig trygg i att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Vi arbetar därför också kontinuerligt med att säkerställa att vår behandling av personuppgifter är helt i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018.

 

2. Vad är personuppgifter och vad innebär behandlingen av personuppgifter?

 

**2.1 Personuppgifter består av all information som direkt eller indirekt tillsammans med annan information kan kopplas till en fysisk person (levande person). En icke-uttömmande lista med exempel på personuppgifter består bland annat av:

Namn

Personnummer

E-postadress

IP-adress

Kreditkortsnummer

 

**2.2 Behandlingen av personuppgifter inkluderar varje åtgärd som är kopplad till användningen av personuppgifter, oavsett om en sådan åtgärd utförs automatiskt eller inte. Detta innebär att följande åtgärder bland annat ingår:

Insamling

Registrering

Användning

Ändring

Lagring

Radering

 

3. För vem gäller denna policy?

Denna sekretesspolicy ska i första hand vara tillämplig på individer som köper våra vackra smycken online, i vår butik i Sturegallerian i Stockholm och från vilka vi samlar in och behandlar personuppgifter ("Registrerade"). Olika delar av denna sekretesspolicy kan också vara relevanta för dig beroende på din relation med oss. Sammantaget är denna policy relevant för personer som

Är våra kunder

Besöker vår webbplats eller våra sociala medieplattformar

Kommunicerar med oss på annat sätt, till exempel genom vår kundtjänst

Genom att samtycka till denna sekretesspolicy samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

4. För vilka områden gäller denna policy?

Denna sekretesspolicy reglerar hur vi får samla in och behandla personuppgifter för att kunna fortsätta leverera och utveckla våra tjänster.

 

5. Vad innebär det att vara en registeransvarig?

En registeransvarig är en juridisk person eller annan enhet som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter. Ett företag är en registeransvarig avseende personuppgifter som det har till sitt eget gagn avseende sina anställda, kunder, partners, användare och andra.

 

6. Caroline Svedbom som registeransvarig

 

Vi, Caroline Svedbom AB (organisationsnummer 556871-6350), är den registeransvariga och därmed ansvarig i enlighet med gällande lagstiftning för den behandling som sker med dina personuppgifter inom ramen för våra tjänster.

 

7. Varför är vi tillåtna att behandla personuppgifter?

 

7.1 För att det ska vara tillåtet för oss att behandla personuppgifter måste det alltid finnas stöd för en sådan behandling inom ramen för GDPR, så kallad rättslig grund. Sådan rättslig grund kan inkludera:

Samtycke från den registrerade

Att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet med den registrerade, exempelvis i förhållande till användningen av tjänsterna

Uppfyllande av en laglig skyldighet, exempelvis lagring av viss information på grund av lagstiftning om vissa redovisningsstandarder och metoder. Detta kan även vara fallet vid hantering av begäranden om opt-out-inställningar avseende dina rättigheter som registrerad enligt GDPR.

En avvägning av intressen när vi har ett legitimt intresse av att använda dina uppgifter, exempelvis för statistiska ändamål och för att marknadsföra våra tjänster samt för att säkra betalning och förebygga bedrägeri

 

7.2 Det kan inträffa att samma personuppgifter behandlas både genom stöd för att uppfylla ett avtal och genom specifikt samtycke eller genom att behandlingen av denna specifika information är nödvändig för att uppfylla andra lagliga skyldigheter. Det innebär att även om du kan återkalla ditt samtycke och behandlingen som grundar sig på detta upphör, kan dessa specifika personuppgifter fortfarande finnas hos oss av separata skäl.

 

8. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

I denna sektion förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig högkvalitativa upplevelser, tjänster och erbjudanden.

 

8.1 När du köper våra smycken online eller i någon av våra egna butiker i Stockholm, Malmö eller Göteborg.

När du köper våra smycken i någon av våra butiker eller på carolinesvedbom.com behandlar vi följande personuppgifter som du personligen tillhandahåller oss:

Ditt namn och dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post)

Ditt kreditkortsnummer och bankinformation

 

8.1.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Identifiera dig som individ

Debitera dig för de tjänster och produkter du har köpt

För att upptäcka och förebygga bedrägeri i samband med bankkortsbetalningar

Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra villkor

Meddela dig (genom e-post eller liknande) om information som är kopplad till köpet

Marknadsföra våra tjänster och produkter, till exempel via e-post

Producera statistik om köp och användning för att förbättra våra tjänster

 

8.1.2 Rättsliga grunder för behandlingen

 

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på:

Avtalsfullgörande när vi tillhandahåller våra tjänster

Baserat på en avvägning av intressen när vi har ett legitimt intresse av att använda dina data för statistiska ändamål och för att marknadsföra våra tjänster samt för att säkra betalning och förebygga bedrägeri

Baserat på en laglig skyldighet för att hantera begäranden om inställningar för utträde avseende dina rättigheter enligt GDPR

 

8.1.3 Lagringstid

Vi sparar uppgifter om dig i upp till 12 månader efter att ditt användarkonto har upphört, bland annat för att tillhandahålla information om eventuella klagomål.

 

8.2 När du kommunicerar med oss

 

Du kan välja att kommunicera med oss på många olika sätt, till exempel via sociala medier och genom e-post med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss behandlar vi data som du personligen tillhandahåller oss, till exempel:

Namn och kontaktuppgifter

Information om dina åsikter, frågor eller ärenden

8.2.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Besvara frågor och hantera dina ärenden, till exempel adressera defekter, hantera klagomål, frågor om din vistelse

Förbättra våra tjänster och den information vi tillhandahåller och publicerar på vår webbplats och andra kommunikationsforum

Rättslig grund för behandlingen:

Vi behandlar dina personuppgifter för vårt och ditt legitima intresse av att administrera ditt ärende (avvägning av intressen).

 

8.2.3 Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter det att ärendet är avslutat för att säkerställa spårbarhet i din kommunikation med oss.

 

8.3 När du använder vår webbplats

När du besöker vår webbplats behandlar vi:

Data om hur du interagerar med och använder vår webbplats, till exempel i samband med köp av våra smycken

Information om dina besök på vår webbplats, genom cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://carolinesvedbom.com/wp/cookiepolicy

 

8.3.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Tillhandahålla våra digitala tjänster

Tillhandahålla support när du stöter på några typer av tekniska problem

Underhålla, testa och förbättra våra digitala tjänster

Upptäcka och förhindra säkerhetsattacker, till exempel virusattacker

 

8.3.2 Rättsliga grunder för behandlingen:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på:

Baserat på en avvägning av intressen för vårt legitima intresse av att underhålla, testa och förbättra våra digitala tjänster.

 

8.3.3 Lagringstid:

 

Vi sparar dina personuppgifter i 3 månader efter att du har använt våra digitala kanaler.

 

9. Hur länge lagrar vi generellt sett personuppgifter?

 

Dina personuppgifter lagras endast under den period för vilken det finns ett behov av att lagra informationen för att kunna fullgöra avtalsvillkoren. Vi kan lagra dina personuppgifter längre om detta är nödvändigt från en rättslig synpunkt eller för att skydda våra rättsliga intressen, till exempel inom ramen för rättsliga förfaranden som vi är involverade i.

 

10. Våra åtgärder för att skydda personuppgifter

 

10.1 Vi har säkerställt att vi har vidtagit alla nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst.

 

**10.2 För att tekniskt säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi digitala nätverk som är skyddade mot intrång genom exempelvis kryptering, brandväggar och lösenordskydd. I vilket fall som helst där ett intrång kan inträffa har vi skapat rutiner för att identifiera, bedöma och minimera eventuell skada som kan uppstå samt rapportera denna skada till alla berörda parter.

 

10.3 För att säkerställa en adekvat kunskapsnivå om behandling av personuppgifter kommer vi att arrangera kontinuerliga utbildningsinsatser om GDPR, både för våra anställda och de konsulter som kan vara kontrakterade från tid till annan för att utföra arbete åt oss.

 

11. När delar vi personuppgifter?

 

11.1 Vi kommer inte att sälja, göra tillgängliga eller sprida personuppgifter till tredje parter med undantag för vad som anges i denna sekretesspolicy. Inom ramen för tjänsterna kan personuppgifter delas med underleverantörer eller partners om detta är nödvändigt för att uppfylla och genomföra våra tjänster, till exempel för att behandla dina betalningar. I vilket fall vi väljer att dela personuppgifter kommer vi att ingå ett avtal om databehandling för att säkerställa att mottagaren av personuppgifter behandlar sådan information i enlighet med gällande lagstiftning samt för att säkerställa att mottagaren har vidtagit de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att på ett tillfredsställande sätt kunna skydda rättigheterna och friheterna för dig som registrerad.

 

11.2 Vidare kan vi dela personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, domstolsbeslut eller om att undanhålla sådana personuppgifter skulle hindra pågående juridisk utredning.

 

12. Dina rättigheter

 

12.1 Vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

12.2 På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, avidentifiera, ta bort eller komplettera information som har visat sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.

 

12.3 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära utdrag om den behandling som vi har upprätthållit över dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att, en gång om året och genom skriftlig ansökan, utan kostnad få en kopia av vilka personuppgifter som lagras avseende dig, ändamålet med lagringen och behandlingen samt till vilka dessa uppgifter har gjorts tillgängliga. Du har också inom utdragen rätt att informeras om tidsperioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras och vilka kriterier vi har använt för att bestämma denna tidsperiod.

 

12.4 Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer, på din begäran och så snabbt som möjligt, att rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar avseende dig.

 

12.5 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om det inte längre är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in. Det kan finnas lagstiftning som säger att vi inte omedelbart får radera personuppgifter (till exempel inom ramen för redovisnings- och skattelagstiftning). I sådana fall kommer vi att upphöra med behandlingen som görs av andra skäl än att följa GDPR-lagstiftningen.

 

12.6 Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs på en laglig grund av avvägning av intressen. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta behandlingen om det finns legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

 

12.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. Detta görs antingen genom att avregistrera dig i varje specifik e-post eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande till info@carolinesvedbom.com. När vi har fått din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av personuppgifter för sådan marknadsföring. Du har också rätt att rapportera vår behandling av dina personuppgifter till någon offentlig myndighet som ansvarar för övervakning av tillämpningen av GDPR, till exempel Datainspektionen i Sverige. Vi rekommenderar dock att du kontaktar oss först så att vi kan försöka lösa frågan på ett mer effektivt och tidseffektivt sätt.

 

13. Kakor (cookies)

 

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och data om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://carolinesvedbom.com/pages/cookie-policy

 

14. Ändringar i denna policy

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av denna sekretesspolicy. Om vi gör ändringar i sekretesspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats. Du rekommenderas därför att regelbundet läsa denna sekretesspolicy för att se eventuella ändringar.

 

15. Kontakt

Caroline Svedbom AB (organisationsnummer 556871-6350) är den registeransvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta oss genom en skriftlig och personligen undertecknad begäran som skickas till:


Caroline Svedbom AB
Riddargatan 12
114 35 Stockholm

I brevet, vänligen inkludera ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Vänligen bifoga också en kopia av ditt ID. Ett svar skickas till din adress enligt den nationella befolkningsregistret.

Varukorg

Inga fler produkter är tillgängliga att handla